Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Službene novine F BiH br.1/02) , Izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću ( Službene novine Federacije BiH br.40/10 i Pravilnika o načinu dobivanja i produžavanja odobrenja za priređivanje igara na sreću, odobravanje Pravila igara na sreću, Pravila rada kasina, davanje suglasnosti za nagradne igre (Službene novine F BiH br.44/02), nagradna igra „Uz coolpack ljeti, cool postaju izleti“, je organizirana i provedena od Društva G3 Spirits d.o.o. sa sjedištem u Širokom Brijegu, ulica Trnska cesta 169, 88 220 Široki Brijeg, ID broj: 4272016520009 PDV broj: 272016520009 (u daljnjem tekstu: Organizator)

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Uz coolpack ljeti, cool postaju izleti“

Članak 1. Organizator

Priređivač nagradne igre je G3 Spirits d.o.o., sa sjedištem u Trnska cesta 169, 88220 Široki Brijeg. poreski broj: 272016520009, identifikacioni broj: 4272016520009, registarski broj: 064-0-Reg-17-000091 na teritoriju FBIH.

Članak 2. Naziv, trajanje i područje nagradne igre

1) Nagradna igra traje u periodu 27.07.2020.g. – 31.08.2020.g., a priređuje se u svrhu nagrađivanja kupaca za lojalnost i promociju Jägermeister Coolpack proizvoda u sklopu kampanje  „Uz coolpack ljeti, cool postaju izleti“

2) Priređivač će nakon odobrenja Federalnog ministarstvo financija, a prije početka nagradne igre, objaviti pravila nagradne igre najmanje u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, uz obavezno navođenje broja i datuma odobrenja.
3) Za vrijeme trajanja nagradne igre, pravila su dostupna na www.coolpack.ba

Članak 3. Pravni izvori

Kampanja je nastala u skladu sa određenim odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Članak 4. Svrha nagradne igre

Svrha priređivanja nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za brand Jägermeister i Coolpack pakiranje ovog branda.

Članak 5. Proizvodi uključeni u nagradnu igru

U nagradnu igru uključen je Jägermeister Coolpack.

 

Članak 6. Mogućnost sudjelovanja

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve osobe preko 18 godina koje su nastanjene/imaju stalno mjesto boravka na teritoriju BiH, koji prihvaćaju odredbe i uvjete ovih Pravila (u daljem tekstu Sudionici). Uposlenici Organizatora, uposlenici agencija uključenih u kampanju i dobavljači za Organizatora ili članovi najbliže obitelji ovih osoba (sin/kćerka, roditelji, brat/sestra ili supružnik) ne mogu sudjelovati u ovoj nagradnoj igri.

Sudjelovanjem u kampanji, Sudionici potvrđuju da su u potpunosti svjesni ovih odredbi i suglasni sa istim. Sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri jednako je obavezi poštivanja navedenih Pravila.

Članak 7. Nagrade

Nagradni fond sastoji se od ukupno 208 nagrada, a ukupna vrijednost nagrada iznosi 6.836,25 KM

Pojedinačna tržišna vrijednost nagrada iznosi:
Glavna nagrada:

Bicikl  –  iznos nagrade 800, 00 KM s uključenim PDV-om.

Ostale nagrade:

  1. Prijenosni frižider, 2 kom – iznos pojedinačne nagrade 480,00 KM s uključenim PDV-om – (ukupno 960,00 KM s PDV-om)
  2. Vreća za spavanje, 5 kom – iznos pojedinačne nagrade 128,85 KM s uključenim PDV-om (ukupni iznos 644,25 KM s PDV-om)
  3. Ležaljka na napuhavanje, 40 kom – iznos pojedinačne nagrade 46,80 KM s uključenim PDV-om (ukupni iznos 1.872,00 KM s PDV-om).
  4. Poklon paket, 80 kom – iznos pojedinačne nagrade 20,00 KM, s uključenim PDV-om (ukupni iznos 1600,00 KM s PDV-om)
  5. Ruksak za hlađenje, 80 kom – iznos pojedinačne nagrade 12,00 KM s uključenim PDV-om (ukupni iznos 960,00 KM s PDV-om).

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 6.836,25 KM s PDV-om.

Nagrade nije moguće zamijeniti,, niti je moguće zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti.

 

Članak 8. Mehanizam i pravila nagradne igre

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri ostvaruje se kupovinom bilo kojeg Jägermeister Coolpack pakiranja sa zaljepljenom trakicom koja skriva tajni kod i ispunjavanjem obrasca na web stranici www.coolpack.ba.  Za sudjelovanje je potrebno popuniti obrazac sa sljedećim podacima: ime, prezime, e-mail, broj telefona, adresa i kod koji se nalazi zalijepljen na artiklu. Svaki kod može biti iskorišten, odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jednom. U slučaju da kod s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe takva prijava putem online obrasca bit će nevažeća te se neće uzeti u obzir za dodjelu nagrade. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Sudionik je dužan čuvati i originalan račun koji dokazuje kupnju Jägermeister Coolpack pakiranja sve do izvlačenja nagrada.

Svaki sudionik u nagradnoj igri može sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom te sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni podaci isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim pravilima.

Pravila nagradne igre bit će objavljena na internetskoj stranici Priređivača www.coolpack.ba prije početka nagradne igre kao i u jednim dnevnim novinama

Članak 9. Izvlačenje imena dobitnika

1) Izvlačenje dobitnika nagrada će se održati u sjedištu tvrtke G3 Spirits na adresi Trnska cesta 169, Široki Brijeg 07.09.2020. u 15h.

Izvlačenje dobitnika obaviti će se na temelju nasumičnog odabira dobitnika računalnim sustavom u prisustvu tročlanog povjerenstva za izvlačenje, koje će nadgledati ispravnost izvlačenja. Tokom procesa izvlačenja, ovlašteno povjerenstvo će prikupiti imena i ostale potrebne podatke dobitnika.

Računalni sustav će izvući 2 rezerve za svaku kategoriju. U slučaju da dobitnik ne ispunjava kriterije za preuzimanje nagrade, uvažavati će se zamjenski broj iz rezerve.

U izvlačenju sudjeluju sve prijave kodova zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 27.07.2020. u 0:00 do 31.08.2020. u 23:59, a koje udovoljavaju uvjetima pravila nagradne igre. Prijave kodova prije i poslije navedenih datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju pošiljatelju pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine navedene ovim Pravilima. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.
2) Nagradno izvlačenje će biti javno i nadgledano od strane tročlane komisije, koja će o tome sačiniti odgovarajući zapisnik.

Članak 10. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

Imena dobitnika bit će objavljena na web adresi www.coolpack.ba u roku osam dana od nagradnog izvlačenja. Organizator je obvezan svakog dobitnika o primitku nagrade obavijestiti telefonski, a u slučaju da to nije moguće obavijest o dobivenoj nagradi će biti poslana u pisanom obliku u roku osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Dobitnicima, nagrade će biti osobno uručene ili poslane poštom na kućnu adresu, ovisno o veličini i vrijednosti nagrade. Prilikom preuzimanja, dobitnik je obavezan potpisati izjavu o preuzimanju nagrade. Ni jedna od nagrada ne može biti zamijenjena za novac. Također, ne može biti zamijenjena ili prenesena na treću osobu. Sve obaveze Organizatora prema sudionicima prestaju od trenutka uručenja nagrada. Rok za preuzimanje nagrada je 30 dana. Prije dogovora oko preuzimanja nagrade dobitnici su obavezni Organizatoru osigurati na uvid originalni račun kupovine kao dokaz (osobno, putem faksa ili e-maila) u narednih 48h od dana nakon što je dobitnik obaviješten.

Članak 11. Povjerljivost

Organizator će preuzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu osobnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka Sudionika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Sudionici promocije imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka:

  • pravo da budu informirani,
  • pravo pristupa podacima i
  • pravo na osporavanje osobnih radnji.

Članak 12. Rješavanje spora

U slučaju bilo kakvih sporova nastalih između Organizatora i Sudionika, oni će biti riješeni u duhu dobrih poslovnih običaja. U slučaju da strane ne mogu naći zajedničko rješenje, obje strane uključene u spor isti će rješavati na nadležnom Općinskom Sudu u Širokom Brijegu. Sve moguće žalbe, ukoliko ih bude, vezane za razvoj kampanje mogu se slati na sljedeću adresu: G3 SPIRITS d.o.o., Trnska cesta 169, 88 220 Široki Brijeg, u roku od 7 (sedam) dana nakon objavljivanja dobitnika. Nakon ovog roka Organizator neće uzimati u obzir bilo kakve žalbe.

Članak 13. Prekid nagradne igre uslijed više sile

U pogledu ovih pravila, viša sila podrazumijeva događaje koji se ne mogu kontrolirati, ispraviti ili predvidjeti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnost Organizatora uslijed uvjeta nastalih neovisno od njegove volje i čija prisutnost se veže kasnije za nemogućnost ispunjavanja preuzetih obaveza. U slučaju više sile gdje događaj sprječava ili odlaže kompletno ili djelomično izvršenje Pravila i kontinuiranost Kampanje, Organizator će biti oslobođen ispunjavanja svojih obaveza za razdoblje u kojem je došlo do sprečavanja ili odlaganja nagradne igre po dobivanju suglasnosti Ministarstva financija FBiH. Članak 14. Službena pravila Kampanje Sudjelovanjem u Kampanji Sudionici prihvaćaju da ih ova Pravila obavezuju. Pravila ove Kampanje bit će objavljena na web stranici www.coolpack.ba

Članak 15. Stupanje na snagu

Pravila stupaju na snagu (dodati datum Rješenja) , odobrenje Ministarstva finansija FBiH broj (dodati broj Rješenja).

Br.rješenja: 05-12-1-534/20-T.B.

Datum rješenja: 3.7.2020.

 

G3 Spirits d.o.o.

Direktor: Marinko Lovrić